Om Pia:

Gennemklog, tilpas tyk, og ganske flink billedmager i sin bedste alder.

Jeg er selvlært maler, væver og fotograf, og har til huse på mit høloftværksted midt i det sjællandske landskab.

Jeg arbejder primært med akryl på lærred, paneler (undertiden genbrug, herunder gamle rammer), og håndlavet papir. Ofte begynder jeg med en tekstureret bund ved hjælp af forskellige materialer, derefter mange lag gennemsigtig maling og et væld af værktøjer til at lade hele maleriets historie skinne igennem og til at opnå dybe, glødende farver. Jeg er tiltrukket af alle farver, men arbejder med temaer af mere begrænsede paletter afspejlende årstiderne eller blot min daglige humør.

I en krog af min hjerne bor en lille nørd som elsker at eksperimentere og lære; vores seneste passion er papirskulpturer og serigrafi-studier. “Hvad sker der hvis…?” er mit gennemgående tema.

Motiver: Semi-abstrakte, intuitive, imaginære landskabsmalerier, undertiden blandet med mine egne fotos eller fundne objekter. Inspiration er landskabet omkring min lille gård, skove og rejser, drømmesyn fra en god bog, samt min interesse i dyr, have, tekstiler mm.

Min proces drives mere af nøgleord end kontinuerlige farvevalg, materialer eller stil: natur – stor himmel, horisontlinjer, åbne marker, plante-og dyreliv, naturlige elementer tæt på, klipper, bark, blade.

Ideerne kører i ring, tilsyneladende uden fikspunkt, men i sidste ende kredser tankerne tilbage til de selvsamme ting og farvekombinationer ligesom årstiderne (men ikke altid med dem). Jeg har valgt ikke at påtvinge mig selv en struktur eller begrænsning, selvom det ville være mere effektivt, fordi det altid dræber min motivation.

Så jeg kan arbejde i akrylmaling, voks eller uld; dæmpede skandinaviske vintertoner den ene måned, rødt australsk ler, mexicansk vægmaling, asiatiske tekstiler, grøn irsk frodighed en anden. For mig er det hele sammenhængende: en leg med farver.

I starten maler jeg intuitivt, justerer kompositionen og vælger stærke, kontrastrige farver. På et tidspunkt vil der komme et øjeblik, hvor maleriet begynder at komme med forslag, og jeg er nødt til at “fange” de hints, det giver mig. Mod slutningen sættes tempoet ned og ændringer bliver mere gennemtænkte, men jeg er opmærksom på at tage chancer til det sidste, så maleriet bevarer en følelse af energi.

Instagram: Primær

Instagram: Galleri


I’m a self-taught painter, weaver and photographer working out of my hayloft studio in the Danish countryside.

I mainly work with acrylics on canvas, panels (sometimes repurposed including old frames), and handmade paper. Often beginning with a textured ground using various materials, then many layers of transparent paint and a multitude of tools to let the entire history of the painting show through and to achieve deep, glowing colours. I like to use all the colours, but work in batches of more limited palettes reflecting the seasons, a theme, or simply my daily mood.

A little scientist at the back of my brain is forever experimenting and learning, most recently diving into the world of paper sculpture and screenprinting. What if…? is my recurring theme.

Semi-abstract, intuitive, imaginary landscape paintings, sometimes mixed with my own photography or found objects. Inspiration is the countryside around my little farm, forests and travels, dreamscapes conjured up when reading a good book, as well as my interest in animals, gardening and weaving.

The process is driven more by keywords than a consistency in colour, material or style: Nature – big skies, horizon lines, open fields, plant- and wildlife, natural elements up close, rocks, bark, leaves, the changing seasons.

My mind works in a spiral fashion, seemingly changing subjects at a whim, but eventually circling back to the very same things and colourways if you look long enough, just like the seasons (but not always with them). I’ve chosen not to force a structure or limitation on myself although it would be more efficient, because it always kills my motivation.

So I may work in acrylic paint, wax, or wool, using muted Scandinavian winter tones one day while craving the exuberance of red Australian clay, Mexican wall paint, Irish greenery on another. It’s all the same to me: picturemaking, colourplay.

At first I paint intuitively, adjusting the composition and choosing bold and contrasting colour. At some point the painting begins to make suggestions and I have to ‘catch’ the clues it’s giving me. Towards the end the pace slows; changes become more considered, but I’m mindful to keep taking risks so the painting keeps its energy.

sign